Amercentrale

De Amercentrale in Geertruidenberg in Nederland is één van de grotere productie locaties van RWE.

Meer informatie ...

Met ingang van 1 januari 2016 is eenheid 8 van de Amercentrale uit bedrijf genomen. Op de Amercentrale wordt sindsdien alleen nog met eenheid 9 (in gebruik sinds 1994) elektriciteit en warmte geproduceerd. Eenheid 9 heeft voldoende vermogen om energie voor ruim 1 miljoen huishoudens te produceren. De warmte die eenheid 9 produceert wordt in de Plukmadesepolder (gemeente Drimmelen) gebruikt voor het verwarmen van kassen en in wijken van Breda en Tilburg voor stadsverwarming.

De brandstoffen

Op de Amercentrale kunnen verschillende brandstoffen worden gebruikt. De belangrijkste brandstof is steenkool. Deze wordt met binnenvaartschepen aangevoerd. Voor verbranding in de ketel wordt het vermalen tot poederkool.
Een belangrijke tweede brandstof is biomassa in de vorm van houtpellets (brokjes samengeperst zaagsel). Voor de verwerking van de houtpellets beschikt de Amercentrale over een speciale biomassaloskade met opslagmogelijkheid van biomassa in verschillende silo’s.
Met de houtvergassingsinstallatie wordt met behulp van een vooruitstrevende technologie bouw- en sloophout vergast tot houtgas. De installatie op deze schaal is uniek in Europa. Het geproduceerde gas wordt gereinigd en vervolgens meegestookt in de verbandingsketel van eenheid 9. Per jaar kan met de huidige installatie 100.000 ton bouw- en sloophout in houtgas worden omgezet.

Biomassa (pellets) en houtgas zijn duurdere brandstoffen dan steenkool. Het verkrijgen van subsidie is daarom van belang. Testen hebben aangetoond dat een aanzienlijk deel van de steenkool vervangen kan worden door biomassa, verkregen uit duurzaam beheerde bossen. In het Energieakkoord zijn daarover afspraken gemaakt. Wij hebben de ambitie om meer duurzame biomassa mee te stoken.

In het kort

  • Een opwekkingsvermogen van 600 megawatt elektrisch
  • Genoeg stroom voor ruim een miljoen huishoudens
  • Warmteproductie van 350 megawatt
  • Combinatie van fossiele en duurzame brandstoffen
  • Ambitie: sterk verhogen aandeel biomassa
  • Biomassa komt uit duurzaam beheerde bossen

Herkomst van kolen

RWE gebruikt steenkolen voor de opwekking van elektriciteit en warmte in haar Nederlandse centrales. Die steenkolen worden wereldwijd gewonnen. Stakeholders vragen om meer openheid over de in Nederland gebruikte kolen. Van welke mijnen worden de kolen gekocht? Worden daar de sociale waarden en de milieunormen gerespecteerd? 

RWE ziet het als haar verantwoordelijkheid om de sociale en milieuomstandigheden in en om de mijnen en in andere schakels in de kolenketen te verbeteren. We streven er ook naar de herkomst van de steenkool transparanter te maken. Op die manier is het eenvoudiger om na te gaan of de arbeidsomstandigheden in de kolenmijnen goed zijn en of de impact van de kolenwinning op de natuurlijke omgeving wordt beperkt.

Kolendialoog

RWE en de andere drie energiebedrijven met kolencentrales in Nederland zijn al enkele jaren met overheid, NGO’s en mijnbouwbedrijven in gesprek over het verbeteren van de situatie in en om de steenkolenmijnen in landen als Columbia en Zuid-Afrika.
De gesprekken over kolen begonnen in 2010 met de zogenaamde kolendialoog. Het doel was meer transparantie over de herkomst van in Nederland gebruikte kolen en het ontwikkelen van auditcriteria voor het beoordelen van arbeidsomstandigheden, welvaart en het milieu in en om de mijnen. Deze constructieve dialoog resulteerde in 2013 in een set auditcriteria voor mijnbouwbedrijven en een afspraak dat de Nederlandse energiebedrijven een jaarlijkse groepsgewijze herkomstrapportage zouden publiceren van de ingekochte steenkolen.

RWE en de andere energiebedrijven presenteerden in 2013 ook hun visie op maatschappelijke verantwoordelijkheid in de kolenketen. Deze visie, die ook aan Minister Ploumen van Buitenlandse Handel werd aangeboden, gaat uit van een kolenketen met daarin respect voor het (leef)milieu en de mensenrechten. Ook dragen de partijen uit de keten bij aan het welzijn van mensen en gemeenschappen die betrokken zijn bij de kolenwinning.

Convenant

In november 2014 hebben vier in Nederland opererende energiebedrijven, waaronder RWE, en minister Ploumen van Buitenlandse Handel een convenant gesloten. Daarin zijn afspraken vastgelegd over transparantie over de herkomst van kolen en het verbeteren van de situatie in en om de mijnen en de rol van de verschillende betrokken partijen daarin. Het convenant past in de Internationale MVO beleidsvisie van de Nederlandse overheid om samen met het bedrijfsleven ketenvraagstukken gestructureerd en oplossingsgericht aan te pakken.

Belangrijke uitgangspunten in het convenant zijn de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding Principles for Business and Human Rights. Het convenant richt zich op de rol en verantwoordelijkheid van de energiebedrijven in de mondiale kolenketen en op de mogelijkheden van de Nederlandse overheid om bedrijven in hun beleidsambities te ondersteunen.

In oktober 2015 is het eerste rapport verschenen waarin de ondertekenaars van het convenant verslag doen van hun activiteiten in het afgelopen jaar.

Bettercoal

RWE richtte samen met andere grote Europese energiebedrijven in 2012 het Bettercoal Initiative op. Dit initiatief moet leiden tot meer transparantie over de condities waaronder kolen gemijnd worden. Onder meer door onafhankelijke inspecties en afspraken over verbetering van de ethische-, sociale- en milieustandaarden.

In juni 2013 werd de Bettercoal Code of Practice formeel van kracht. Deze gedragscode is ontwikkeld door middel van een wereldwijd consultatieproces en is besproken met betrokkenen in de belangrijkste kolenproductielanden (Colombia, Zuid-Afrika, Rusland, Indonesië). Tevens werden de voorbereidingen getroffen voor onafhankelijke audits en door de mijnbouwbedrijven zelf uit te voeren self-assessments. De leden van Bettercoal hebben hun leveranciers aangeschreven om hen over deze stappen te informeren. 

In 2014 zijn de eerste onafhankelijke audits van kolenmijnen in de belangrijkste productielanden uitgevoerd en waar nodig zullen verbetertrajecten worden voorgesteld aan de mijneigenaren. De informatie uit de audits en self-assessments zal meegenomen worden in onze inkoopprocessen en de beoordeling van potentiële leveranciers.

Inkoop van steenkool

Samen met de andere energieproducerende bedrijven in Nederland staat RWE voor een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. Daarbij past vanzelfsprekend ook transparantie over hun bedrijfsactiviteiten. De vraag om helderheid over de herkomst van brandstoffen, in dit geval steenkool, en het effect van de winning van deze brandstof op de omgeving nemen zij dan ook uiterst serieus. 

Steenkool wordt over het algemeen betrokken van internationale mijnbouwbedrijven of ingekocht op de wereldhandelsmarkt voor brandstoffen. De controle op de herkomst van steenkool die op de markt wordt ingekocht, gebeurt bijvoorbeeld aan de hand van VN-richtlijnen, zoals geformuleerd door UN Global Compact. Criteria zoals het respecteren van mensenrechten en vakbondsvrijheid en het bestrijden van corruptie maken zodoende onderdeel uit van het inkoopbeleid. 

Controlemechanismen

De producenten van energie in Nederland maken allen gebruik van strenge controlemechanismen (Counter Party Risk Assessment) en/of gedragscodes die gelden voor de energieproducenten zelf én de wederpartijen waarmee zaken wordt gedaan. Mocht een wederpartij niet voldoen aan de gestelde criteria, dan wordt er actie ondernomen om hierin zo snel mogelijk aantoonbaar verandering te brengen. In het geval waarin de energieproducenten via derden worden geconfronteerd met mogelijk onjuiste praktijken, zullen zij de daarvoor ingerichte controlemechanismen in werking stellen.

Wereldmarkt

De energiebedrijven zijn zich bewust dat inzicht in de herkomst van steenkool niet in alle gevallen mogelijk is. Van kolen die niet rechtstreeks via een leverancier van mijnen worden betrokken, maar worden ingekocht op de wereldmarkt bestaan op dit moment geen waarborgen in de vorm van controlemechanismen. Deze handel is daarbij internationaal en afspraken daarover dienen dan ook op dit niveau te worden gemaakt.

Verantwoordelijkheden

In de keten van winning, levering en gebruik van kolen hebben de verschillende partijen hun eigen verantwoordelijkheid. Het is niet eenvoudig om als partij aan het eind van de keten verantwoordelijkheid voor de hele keten te nemen en te borgen. De urgentie en noodzaak om een verantwoorde winning van steenkool te waarborgen wordt echter wel zo gevoeld. Het aangegeven inkoopbeleid van de bedrijven, de daarbij ingebouwde controlemechanismen en/of gedragscodes vormen daarvoor nu de basis. De energiebedrijven zijn intussen gestart met het opzetten van een dialoog met andere betrokken partijen en maatschappelijke organisaties om de mogelijkheden voor een nog verdergaande invulling van ketenverantwoordelijkheid te onderzoeken. De bedrijven zullen samen met de betrokken partijen en organisaties in de nabije toekomst ook publiekelijk verslag doen van de uitkomsten van deze dialoog.

Gedragscode

De handelsdivisie RWE, RWE Supply & Trading, koopt over de hele wereld de kolen voor centrales in. Alle zakelijke relaties en bedrijfsactiviteiten van de onderneming vallen onder de RWE-gedragscode. RWE stelt deze code aan haar zakelijke partners, leveranciers en klanten ter beschikking en dringt erop aan dat deze zich hieraan houden.

Counterparty Risk Assessment

De partijen waar RWE Supply & Trading zaken mee doet (of partijen waar RWE Supply & Trading zaken mee zou kunnen doen), moeten zich onderwerpen aan een zogenaamde ‘Counterparty Risk Assessment’. Met deze partijen worden uitsluitend zaken gedaan, wanneer uit het assessment blijkt dat er geen bezwaren zijn, die een zakelijke relatie in de weg zouden staan. De informatie uit deze beoordeling is marktrelevant en dus vertrouwelijk. De zakelijke relaties van RWE met deze partijen worden eveneens vertrouwelijk behandeld.

Het assessment bestaat uit een uitvoerige checklijst, aan de hand waarvan milieubewustzijn, sociaal gedrag en de creditwaardigheid van de zakelijke partner beoordeeld worden. Op deze manier weten wij of de eventuele zakenpartner zich houdt aan de gedragscode. RWE bezoekt de zakenpartners en locaties regelmatig. De situatie wordt dan zo exact mogelijk in kaart gebracht. Vervolgens wordt de ingewonnen informatie andermaal getoetst.

Lijst met steenkoolmijnen

Samen met andere energiebedrijven (Uniper, Engie en Nuon/Vattenfall) stelt RWE jaarlijks een lijst samen van de mijnen die kolen aan Nederlandse energiecentrales leveren. In bijgaande rapportage staat een overzicht van alle mijnen of mijnbouwregio’s waar in 2015 kolen vandaan kwamen die in Nederlandse werden gebruikt voor de productie van elektriciteit. De rapportage is samengesteld door DNV GL op basis van door RWE en de overige bedrijven verstrekte gegevens over de herkomst van de kolen.

Over biomassa

Voor het opwekken van elektriciteit gebruikt RWE onder andere de brandstoffen steenkool en aardgas. Maar het aandeel duurzame energie groeit. Dat is nodig omdat de voorraad fossiele brandstoffen op aarde eindig is. Terwijl wij met zijn allen steeds meer energie gebruiken en daarmee ook steeds meer CO2 uitstoten. CO2 leidt tot opwarming van de aarde. Om te zorgen dat toekomstige generaties op een schone aarde vol energie kunnen leven, investeert RWE in duurzame energie: energie uit bronnen die niet opraken, zoals wind, zon en biomassa.

Duurzame energiemix
Om onze duurzame doelstellingen te realiseren hebben we ál deze bronnen nodig. Want wind is wisselvallig en je kunt niet overal een windmolen plaatsen. En natuurlijk schijnt de zon alleen overdag en als het niet bewolkt is. Daarom investeert RWE behalve in windmolens ook in biomassa. Dat is wereldwijd voldoende aanwezig en altijd beschikbaar. Het is dus een onmisbare duurzame energiebron die zorgt dat we altijd energie kunnen leveren. Weer of geen weer.

Wat is biomassa precies?
Biomassa is een verzamelnaam voor organisch materiaal. Denk aan GFT, maar ook bijvoorbeeld aan frituurvet, mest, rioolslib of landbouwgewassen.

Van afval tot energie
Biomassa kan worden omgezet in energie. Mest, rioolslib, gft en ander huisafval zijn geschikt om op kleine schaal om te zetten in gas of elektriciteit. Houtpellets, geperst uit zaagsel en gemalen hout, zijn zelfs geschikt om op grote schaal stroom mee op te wekken. Dat kan omdat deze pellets geschikt zijn om tegelijkertijd met fossiele brandstoffen te verbranden – ze kunnen zo dus een deel van de fossiele brandstof vervangen. RWE gebruikt houtpellets geperst uit zagerijresten, pulphout en sloophout in haar centrales. Pulphout is hout van bomen die te klein zijn of van een te lage kwaliteit voor zaaghout.

RWE en biomassa

Wat biomassa betreft, zet RWE voor de toekomst met name in op het vervangen van steenkolen door biomassa in bestaande energiecentrales. Grootschalige meestook noemen we dit. Het is de meest efficiënte manier om CO2 te reduceren en tevens de goedkoopste vorm van duurzame energie.

Biomassa in de Amercentrale
RWE heeft al ruim 15 jaar ervaring  met de grootschalige meestook van biomassa in de Amercentrale in Geertruidenberg (en daarbij meestook percentages van 35% in gewicht gerealiseerd) . Zo loopt RWE internationaal voorop in de ontwikkeling van deze techniek. RWE heeft de ambitieom 50% biomassamee te stoken.  RWE heeft in het verleden reeds succesvolle testen gedaan met een verhouding van 50% hout en 50% kolen.

Biomassa duurzaam

Bij het benutten van zon en wind komt geen CO2 vrij, maar bij het verbranden van biomassa wel. Hoe kan het dan dat het gebruik van biomassa toch bijdraagt aan beperking van CO2-uitstoot? Bij de verbranding van fossiele brandstoffen als kolen, gas en olie komt CO2 vrij die al zo lang was opgeslagen, dat die eigenlijk geen deel meer uitmaakte van de CO2-kringloop op aarde. Ook bij de verbranding van biomassa komt CO2 vrij, maar hier gaat het om CO2 die pas kort geleden door de planten aan de atmosfeer is onttrokken. Bovendien wordt de CO2 direct weer opgenomen door de nieuwe bomen en gewassen die weer worden aangeplant. Zo ontstaat een gesloten kringloop van CO2-uitstoot en -opname.

Hoeveel biomassa is er nodig?
Even voor de beeldvorming: om een gezin een jaar lang te voorzien van elektriciteit op basis van grootschalige meestook zijn 10 snelgroeiende naaldbomen nodig. De oppervlakte van een voetbalveld kan in theorie 13 gezinnen voor altijd van bomen voorzien. Een bos ter grootte van de provincie Zuid-Holland kan zelfs alle Nederlandse gezinnen jaar in jaar uit voorzien van 100% duurzame elektriciteit. In de praktijk wordt een productiebos echter niet alleen voor energie gebruikt. De grotere bomen gaan naar de zagerij om planken van te maken. De kleinere bomen en bomen die om andere redenen minder geschikt zijn voor zaaghout gaan naar de papierindustrie en bio energie.

Productiebossen Noord-Amerika
De biomassa die RWE gebruikt komt met name uit Noord-Amerika. Daar staan bossen die speciaal voor de productie van hout -voor zaaghout, papierpulp en inmiddels ook voor bio energie- worden onderhouden. De bossen groeien daar bovendien tot wel driemaal sneller dan in Nederland. De grootte van deze bossen garandeert een duurzame cyclus met voldoende volume voor grootschalige toepassing in de energievoorziening.We laten door een onafhankelijke certificeringsinstelling de hele keten controleren op de duurzaamheidseisen om ongewenste neveneffecten te vermijden.

Kosten van biomassa

Het gebruik van biomassa is voorlopig duurder dan fossiele brandstoffen zoals gas en steenkool. Maar wind- en zonne-energie zijn evenmin gratis. Het opwekken van genoeg stroom voor een gemiddeld huishouden (3.500 kWh per jaar) kost met grootschalige meestoken van biomassa ongeveer 400 euro per jaar. Met windenergie op land kost dezelfde productie ongeveer 300 euro per jaar en met wind op zee ongeveer 500. Grootschalige zonne-energie kost ongeveer 450 euro per jaar. (Bedragen gebaseerd op ECN-adviezen aan de overheid).

Mix is nodig
Alle genoemde technologieën hebben hun voor- en nadelen, maar toch hebben we ze allemaal nodig om de ambities van het Energieakkoord te halen. Je kunt er niet zomaar één weglaten en invullen met de ander. Er is immers niet zomaar meer land om windmolens op te zetten, of meer lokaal afval om energie uit op te wekken. Grootschalige meestook van biomassa kan zorgen voor een flink aandeel in het doel voor duurzame energie en dat tegen aanvaardbare kosten.

Buurtinformatie

Amer op weg naar CO₂-NEUTRALE TOEKOMST
11.04.2017

Op dinsdag 11 april heeft RWE het offficiële startsein gegeven voor de ombouw van de Amercentrale naar een biomassacentrale.

Lees meer

Folder over belang Amercentrale in energietransitie 21.3.2017

Over het belang van de Amercentrale in de energietransitie is een folder gemaakt die u hier kunt downloaden.

Lees meer

Reactie RWE op brief Minister Kamp
20.1.2017

Donderdagavond 19 januari is dan eindelijk de langverwachte brief van Minister Kamp over de toekomst van de Nederlandse kolencentrales gepubliceerd. Lees verder de reactie van RWE op deze brief.

Lees meer

Archief

Boek een excursie

Wilt u ervaren hoe wij op de Amercentrale voor ruim een miljoen huishoudens en bedrijven elektriciteit en warmte produceren? Ga dan naar het RWE Excursiecentrum en vraag een excursie aan.

RWE Excursiecentrum

Nieuwsbrief RWE Generation

Abonneer u op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ontwikkelingen in ons bedrijf en de energiesector.

Aanmelden nieuwsbrief

Contact

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot onze centrale:

Amercentrale GeertruidenbergAmerweg4931 NC GeertruidenbergE-mail aan Amercentrale Geertruidenberg

 

Neem voor klant-gerelateerde vragen of opmerkingen contact op met Essent:

E-mail aan Essent