Certificaten RWE Generation NL BV

Beleidsverklaring Veiligheid, Milieu en Kwaliteit RWE Generation NL

Voor RWE Generation NL als toonaangevend, duurzaam energiebedrijf zijn “op een sympathieke, transparante manier van werken en “verantwoordelijkheid nemen” en “waarmaken” wat we beloven” essentiële onderdelen van het bedrijfsbeleid.

Het is onze taak om op maatschappelijk verantwoorde wijze elektriciteit en warmte te produceren. Hierbij kiezen we voor een gedifferentieerd pakket van brandstoffen en de ontwikkeling van duurzame energie.

Wij streven naar ‘nul’ incidenten (zero-incidents). Onze inventiviteit benuttend, werken we aan continue verbetering, binnen aanvaardbare veiligheids-, gezondheids- en milieurisico’s. We accepteren geen onveilig gedrag. We verwachten voorbeeldgedrag van onze leidinggevenden en medewerkers. Elke medewerker is verantwoordelijk voor de veiligheids- en milieuomstandigheden van zichzelf en zijn werkomgeving. Veilig werken is een voorwaarde om bij RWE Generation NL te werken.

Om bovenstaande te bereiken, realiseren wij volgende zaken:

 • het continue verbeteren van HS&S en kwaliteit -prestaties;
 • het opstellen van beleidsplannen ten aanzien van HS&S en kwaliteit;
 • het communiceren van het HS&S en kwaliteitsbeleid en –doelen naar belanghebbenden binnen en buiten de organisatie;
 • strikt naleven van wet- en regelgeving;
 • werken met vakkundige opgeleide medewerkers en adequate arbeidsmiddelen;
 • wij stellen de hoogste veiligheids- en milieustandaards bij het verwerven van goederen en diensten;
 • het produceren van onze producten met veilige installaties;
 • het borgen van Proces veiligheid dmv het adequaat ontwerpen, bouwen, onderhouden en bedrijfsvoeren van onze installaties en het managen van wijzigingen (MOC);
 • het hierbij betrekken en hierop aanspreken van alle medewerkers;
 • snelle respons op incidenten door te rapporteren, analyseren en verbetervoorstellen uit te voeren.Wij hanteren bovenstaande voor RWE’ers en niet-RWE’ers.Aan de uitvoering van bovenstaande wordt de hoogste prioriteit toegekend.

 

N. Valerius,
Directeur
Geertruidenberg, januari 2012

Bijbehorende certificaten

View downloads:

Click here for English

RWE Generation NL B.V. Certificates

Safety, Environment and Quality policy of RWE Generation NL Production

For Generation NL, as a leading sustainable energy company, “a sympathetic, transparent way of working”, “taking responsibility” and “making good on our promises” are essential parts of our corporate policy.

Our task is to produce electricity and heat in a socially responsible way. In order to do that, we have opted for a differentiated mix of fuels, and the development of sustainable energy.

Our goal is to have ‘zero’ incidents. Utilising our inventiveness, we work on bringing about continuous improvement while remaining within acceptable limits with regard to safety, health and environmental risks. We will not tolerate unsafe conduct. We expect exemplary behaviour from our managerial staff and employees. Every employee is responsible for his own safety and environmental conditions and those of his work environment. Working safely is an essential condition for employees wanting to work at RWE Generation NL.

In order to achieve the objectives described above, we implement the following principles:

 • We continually work to improve HS&S and the quality of our performances.
 • We draw up policy plans for HS&S and quality.
 • We communicate our HS&S and quality policy and objectives to stakeholders within and outside the organisation.
 • We abide strictly by laws and legislation.
 • We work with specially trained employees and proper equipment.
 • We set the highest safety and environmental standards with regard to the procurement of goods and services.
 • Our products are produced using safe installations.
 • Process safety is ensured through the proper design, construction, maintenance and operation of our installations and the efficient management of change (MOC).
 • We involve all our employees in the compliance with these principles, and call them to account on these issues, if necessary.
 • We react quickly to incidents by means of reporting, analysis and the implementation of proposals for improvement.
 • We impose the same demands on everyone: this means employees of RWE Generation NL, as well as those outside RWE Generation NL who have dealings with our company.

Implementation of the tasks listed above is a matter of top priority.

N. Valerius, Director
Geertruidenberg, January 2012

Associated certificates

Bekijk de downloads (in Dutch):