Inkoopvoorwaarden

Deze voorwaarden worden indien noodzakelijk periodiek geupdated. In elke overeenkomst worden de van toepassing zijnde voorwaarden met eventueel versienummer en/of datum aangegeven. Let op! Deze site wordt regelmatig ververst. Alleen de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden zijn van toepassing.

Algemene technische Inkoopvoorwaarden

Deze algemene technische inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij RWE optreedt als aanvragende/kopende partij. Met RWE wordt hier bedoeld elke rechtspersoon behorende tot of gelieerd aan RWE Generation vennootschappen in Nederland. als bedoeld in artikel 24b Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Klik op deze link om naar de algemene technische inkoopvoorwaarden te gaan:

Algemene Inkoopvoorwaarden

Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij RWE optreedt als aanvragende/kopende partij. Met RWE wordt hier bedoeld elke rechtspersoon behorende tot de groep van RWE Generation vennootschappen in Nederland als bedoeld in artikel 24b Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Klik op deze link om naar de algemene inkoopvoorwaarden te gaan:

Algemene Inkoopvoorwaarden in België

De inkoopvoorwaarden zijn van toepassing bij alle aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten inzake de inkoop van goederen en diensten door RWE Generation Belgium N.V.

Klik op deze link om naar de algemene technische inkoopvoorwaarden te gaan:

Click here for English

Procurement conditions

These conditions will be updated periodically, if necessary. Each agreement will specify the applicable conditions, stating the version number and/or date, if present. Note! This site is updated regularly. Only the conditions specified in the agreement will apply.

General technical procurement conditions

These procurement conditions apply to all requests, offers and agreements in which RWE appears as the requesting/purchasing party. Here, the term ‘RWE’ is used to refer to any legal entity belonging to the group of RWE companies. as referred to in article 24b Book 2 of the Dutch Civil Code.

View the general technical procurement conditions (PDF | 0.2 MB)

View the general technical procurement conditions (archive) (PDF | 0.3 MB)

General procurement conditions

These procurement conditions apply to all requests, offers and agreements in which RWE appears as the requesting/purchasing party. Here, the term ‘RWE’ is used to refer to any legal entity belonging to the group of RWE companies as referred to in article 24b Book 2 of the Dutch Civil Code.

View the general procurement conditions (PDF | 0.2 MB)

View the general procurement conditions (archive) (PDF | 0.2 MB)

General Procurement Conditions in Belgium

These procurement conditions apply to all requests, offers and agreements relating to the procurement of goods and services by the Belgian companies within the RWE group.

View general procurement conditions in Belgium (in Dutch) (PDF | 0.2 MB)

General Procurement Conditions in Belgium (in Dutch) (archive) (PDF | 72 KB)