Duurzaam inkopen

RWE Generation NL voert haar activiteiten met juridisch en ethisch verantwoorde middelen en verwacht hetzelfde van haar leveranciers en werknemers. De RWE Code of Conduct (gedragscode van RWE) zorgt ervoor dat medewerkers en leveranciers volgens de juridische en ethische beginselen handelen. Het opvolgen van deze regels is verplicht.

Dit betekent specifiek voor de Procurementafdeling:

 • Preventie van corruptie.
 • Eisen voor wat betreft de naleving van de beginselen van de UN Global Compact.

  Global Compact is een concept van de Verenigde Naties (VN) voor sociale verantwoordelijkheid van bedrijven, die verzamelt de aspecten van duurzaamheid en is gebaseerd op de drie kolommen economie, socialiteit en milieu (maatschappelijk verantwoord ondernemen). Het Global Compact Initiative van de Verenigde Naties verwacht van de bedrijven, binnen hun invloedssfeer gebruik te maken van een catalogus van fundamentele waarden (10 beginselen) op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, bescherming van het milieu en ter bestrijding van corruptie, te accepteren, te steunen en in de praktijk na te leven. RWE is sinds 2003 een lid van dit initiatief.

  RWE onderhoudt geen zakelijke relatie met leveranciers voor wie het is algemeen bekend dat zij in strijd met de beginselen waarop Global Compact is gebaseerd. RWE is vastbesloten om de verdere tenuitvoerlegging van het Global Compact.
 • Bijzondere voorwaarden bij het afsluiten van consultancy opdrachten.

Click here for English

Sustainable procurement

RWE Generation NL conducts its business with legally and ethically flawless means and expects the same from its suppliers and employees. The RWE Code of Conduct ensures that employees and suppliers act according to legal and ethical principles. The observation of this is mandatory.

This means specificly for Procurement:

 • Prevention of corruption.
 • Demanding the observance of the UN Global Compact principles.

  Global Compact is a concept of the United Nations (UN) for social responsibility of companies, which gathers the aspects of sustainability and is based on the three columns economy, sociality and environment (Corporate Social Responsibility). The Global Compact Initiative of the United Nations expects from the companies, within their sphere of influence to create a catalogue of basic values (10 principles) in the field of human rights, labour standards, environmental protection and anti-corruption, to accept, to support and to comply in practice. RWE has been a member of this initiative since 2003.

  RWE maintains no business relationship with suppliers for whom it is public knowledge that they are in breach of the principles upon which Global Compact is based. RWE is committed to the continued enforcement of the Global Compact.

 • Special features of consultancy contracts.