İŞLETMENİZİN ENERJİ İHTİYAÇLARI İÇİN GÜVENİLİR ORTAK

Ticari faaliyetlerimiz kapsamındaki eylemlerimiz dürüstlük ve kanunlara uyum çerçevesinde gerçekleştirilir. Ortaklarımızdan da aynı şekilde hareket etmelerini bekleriz. RWE olarak özellikle aşağıdaki hususların hayata geçirilmesi konusuna önem atfederiz:
 
1. İnsan Hakları
Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş İnsan Hakları Beyannamesine riayet eder ve destek sağlarız; insan hakları ihlallerinin önüne geçmek için nüfuzumuzu kullanırız.
2. Çalışma Normları
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) temel çalışma normlarına riayet eder ve destek sağlarız. Cinsiyet, medeni hal, etnik köken, milliyet, yaş, din, cinsel tercih, fiziksel ve zihinsel engel ayrımı gözetmeksizin toplumsal çeşitlilik ve eşitlik ilkesini kabul ederiz. Örgütlenme özgürlüğüne saygı gösterip toplu iş sözleşmesi hakkını kabul ederiz. Bütün ofislerimiz ve tesislerimizde en üst seviyede iş güvenliği ve sağlığını hedefleriz.
3. Çevre
Doğal kaynakların sorumlu şekilde kullanılmasının gerekliliğine inanırız ve çevre dostu teknolojilerin kullanımını destekleriz.
4. Serbest Rekabet ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri
Serbest piyasa ve şeffaf pazarları destekleyip haksız rekabet ve rekabetin kısıtlanması durumları ile mücadele ederiz. Şirket bilgilerinin kullanımı konusunda sermaye piyasalarını düzenleyen ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere uyarız.
5. Veri Koruma
Kişisel verilerin en dikkatli şekilde ele alınmasını garanti altına alırız.
6. Ticari Sırların ve Fikri Mülkiyetin Korunması
Ticari sırların ve üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarının korunmasını destekleriz.
7. Vergiler, Sübvansiyonlar ve Kamu İhaleleri
Vergilerin tahsili, sübvansiyonların sağlanması ve kamu ihalelerinin kazanılmasına ilişkin yasal düzenlemeler ve prosedürlere uyarız.
8. Yolsuzlukla Mücadele ve Menfaat Çatışmasının Önlenmesi
Yolsuzluğa hiçbir şekilde müsamaha göstermeyip yolsuzluğu önlemek için gerekli ve uygun bütün tedbirleri alırız. Çalışanların özel menfaatleri ile şirket menfaatlerinin çatışmasının önüne geçilmesi gerektiğine inanıyoruz. Karar verici kişi ve mercilerin üstünde herhangi bir usulsüz etkimizin olmamasını temin ederiz.
9. Dış Ticaret Hukuku
Yürürlükteki ulusal ve uluslararası yaptırım ve ambargolara, ayrıca ilgili kanunlarda belirtilen dış ticaret kısıtlamalarına uyarız.
10. Kara Para Aklamaya Karşı Mücadele
Suç yoluyla elde edilen gelirlerin aklanmasını önlemek için gerekli ve uygun bütün tedbirleri alırız.