Těžba hnědého uhlí v porýnském revíru

Obrat při užívání hnědého uhlí

V porýnském revíru se těží hnědé uhlí už od 18. století. S konstrukcí prvního briketovacího lisu v roce 1877 v Porýní byl položen základní stavební kámen pro významné průmyslové odvětví. K tomu přišlo od roku 1910 užívání hnědého uhlí v elektrárnách na výrobu elektřiny.

S počátkem padesátých let došlo při používání hnědého uhlí k zásadnímu obratu. Až do počátku šedesátých let se byty vytápěly především pevným palivem a více než polovina vytěženého uhlí sloužila k výrobě briket. Postupně se však na trhu s teplem stále více rozšiřovalo užívání topného oleje a zemního plynu a pevná paliva ustupovala do pozadí. Už od poloviny sedmdesátých let představuje používání hnědého uhlí v elektrárnách dominantní způsob jeho uplatnění.

Hlavní oblast použití hnědého uhlí pro výrobu elektřiny

V roce 2012 se přibližně 90 % hnědého uhlí, které se vytěžilo v porýnském revíru, využilo v elektrárnách na výrobu elektřiny a tepla. Hnědouhlené elektrárny se v zásadě provozují v základním zatížení, tzn., že běží v nepřetržitém provozu. Ve spojení povrchových dolů s elektrárnou nabízí zařízení na bázi hnědého uhlí maximální míru spolehlivosti v zásobování elektřinou. Zároveň se prakticky nezatěžuje veřejná infrastruktura při přepravě surového hnědého uhlí. V Porýní jsou v provozu hnědouhelné elektrárny s hrubou maximální kapacitou nejslabšího bodu (bottleneck capacity) větší než 10.000 megawatů. Elektrárny, které jsou vybaveny vysoce moderními zařízeními na čištění spalin, vyrobily v roce 2012 přibližně 70 miliard kWh elektřiny. To odpovídalo 11,4 procentům celkové hrubé výroby elektřiny v Německu. V Severním Porýní-Vestfálsku pochází každá druhá vyrobená kilovathodina elektřiny z porýnského hnědého uhlí.

Zušlechtěné produkty a jejich použití

Kromě elektráren je nejdůležitější oblastí použití surového hnědého uhlí jejich zušlechtění jako brikety, uhlený prach, hnědé uhlí na fluidní spalování a koks. Firma RWE Power vlastní tři zušlecht’ovací zařízení - Fortuna-Nord, Ville/Berrenrath a Frechen. Tam se roce 2012 zušlechtilo a dále zpracovalo 11 milónů tun surového hnědého uhlí na 1,2 mil. t briket, 3 mil. t uhleného prachu, 0,4 mil. t hnědého uhlí na fluidní spalování a 0,2 mil. t koksu. Produkty z hnědého uhlí se úspěšně prodávají soukromým domácnostem na výrobu tepla a také se uplatňují v různých průmyslových oblastech (např. na výrobu páry v kotelnách, na výrobu procesního tepla, na čištění spalin a odpadních vod ...). Použití domácích produktů z hnědého uhlí je v Německu dlouhodobě kalkulovatelné a není závislé na zahraničně poltickém vývoji.
Produkty z hnědého uhlí z porýnského revíru prodává firma Rheinbraun Brennstoff GmbH (RBB), Kolín nad Rýnem. RBB, je stoprocentní dceřinnou společností firmy RV Rheinbraun Handel und Dienstleistungen GmbH, a je ze sta procent spojena s RWE Power.

Pole napětí mezi povrchovými doly a regionem

Těžba hnědého uhlí je nevyhnutelně spjata se zásahy do životního prostoru člověka i přírody. Celé plánování těžby hnědého uhlí je několikastupňovým procesem, který sahá čtyři až pět desítiletí do budoucnosti. Po úplném oduhličení nastává rekultivace s cílem, aby se opět mohly užívat plochy, kde se dříve těžilo uhlí, a aby opět získaly regionální charakter. Toho se dá dosáhnout mimo jiné usídlením druhů zvířat a rostlin, které jsou typické pro danou krajinu.